Aktualni razpisi


1.   SPODBUJANJEPARTNERSTEV ZA UČINKOVITEJŠI NASTOP NA TUJIH TRGIH 2020–2022
Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva,sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemuali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjemkompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezavspodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečatiučinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.
 
Ciljjavnega razpisa je vzpostavitev partnerstev in njihov nastop na tujihtrgih. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na novetrge, bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu oziromaširitvi poslovanja na tujih trgih.
 
Ciljna skupina/upravičenciso MSP-ji:
·        ki pristopijo k partnerstvu, ki vključno z njimizajema najmanj 3 MSP in
·        želijo svoje poslovanje razširiti na tuje trge ali
·        nameravajo širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.
 
Poleg splošni pogojev (likvidnost, brez stečaja,nekaznovanost …) veljajo naslednji posebnipogoji za prijavitelja/partnersko podjetje
 
1.       Prijavitelj/partnerskopodjetje je na dan 31. 12. 2018 zaposlovalo vsaj tri (3) osebe.
2.       Podjetjeprijavitelja/partnersko podjetje mora biti ustanovljeno in delovati vsaj 2 letipred datumom oddaje vloge.
3.       Prijavitelj/partnerskopodjetje ne krši pravila omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč,dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko alinamen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občineali Unije.
4.       Partnerstva morajo bitisestavljena iz najmanj treh partnerjev.
 
Do sofinanciranja so upravičeni sledeči stroški v okviru operacije, in sicer:
 
·        stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom,
·        stroški za službena potovanja, če so le-ta neposrednopovezana z operacijo,
·        stroški nastopa na sejmu,
·        stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalnestoritve, prevajalske storitve, lektoriranje in podobno, storitve izobraževanjain usposabljanja, storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen,strokovnih mnenj in poročil),
·        stroški informiranja in komuniciranja (oglaševanja,objav, promocijskih aktivnosti, izdelava in nadgradnja spletnih strani,oblikovanja, tiska, dostave gradiv, izdelava promocijskih materialov),
·        posredni stroški, ki so povezani z neposrednimiaktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu, ki znaša največ 15 %upravičenih neposrednih stroškov plač v posameznem obdobju poročanja.
 
Obdobjeupravičenosti stroškov in izdatkov operacije se prične z datumomoddaje vloge in konča 31. 8. 2022. Zadnji zahtevek za izplačilo mora biti oddando 25. 9. 2022 (najv. 3 zahtevki).
 
Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede navelikost podjetja in znaša do vključno 50 % upravičenih stroškov.
 
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezneoperacije ne morejo biti višja od250.000 EUR.
 
Rok zaoddajo vlog je5. 10. 2019.
 
2.   VZPOSTAVITEVALI NADGRADNJA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V MSP V OBDOBJU 2019–2022 »E-POSLOVANJE2019–2022«
 
Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenihstroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, kilahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalneverige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost svojega poslovanja,izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini,učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotnidobavni verigi.
 
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa zaizvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjoelektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitviposlovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve innadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključujenaslednje ukrepe:
 
a) elektronskoizmenjavo med partnerji,
b) digitalizacijonastopov na sejmih,
c) spletnestrani za tuje trge,
d) spletnetrgovine,
e) produktno-prodajnevidee,
f) krepitevkompetenc – usposabljanja.
 
Ciljne skupine
Ciljneskupine: mikro, mala in srednje velika podjetja.
 
Upravičenci so podjetja: (i) ki oddajo vlogo napredmetni javni razpis (prijavitelji), (ii) ki izpolnjujejo vsa določilapredmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, (iii) za katere se izdasklep o dodelitvi sredstev in (iv) s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju.
 
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbopredmetnega javnega razpisa, znaša največ do 9.450.000,00 EUR.
 
Roki za oddajo vlog so:
 
rok:5. 11. 2018,
rok:1. 10. 2019,
rok:1. 10. 2020 in
rok:1. 10. 2021.